DRUŠTVO SRPSKO-KUBANSKOG PRIJATELjSTVA
Adresa: Uzun Mirkova br. 3,
11000 BEOGRAD

S T A T U T

S a d r ž a j

I Opšte odredbe

II Merodavno pravo i pravno sledbeništvo Društva

III Ciljevi i način ostvarivanja ciljeva

IV Članstvo u Društvu

V Organi Društva

VI Oblici delovanja i teritorijalna organizacija Društva

VII Javnost u radu

VIII Odnosi sa drugim organizacijama

IX Sredstva i raspolaganje sredstvima Društva

X Prestanak rada Društva

XI Prelazne i završne odredbe

BEOGRAD

 1. decembar 2010. godine
  U skladu sa članom 12. i 78. Zakona o udruženjima (Sl. glasnik RS 51/09), čl. 13, 23. i 41. Statuta, Skupština Društva srpsko-kubanskog prijateljstva je na sednici održanoj 02. decembra 2010. godine, donela Odluku o izmenama i dopunama Statuta Društva tako da novi prečišćeni tekst glasi

STATUT
Društva srpsko – kubanskog prijateljstva

I – OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Društvo srpsko-kubanskog prijateljstva (u daljem tekstu: Društvo) je dobrovoljno, nevladino i neprofitno društvo osnovano kao udruženje građana na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Statutom.
Društvo deluje u oblasti razvoja međusobnih i prijateljskih, odnosa naroda Republike Srbije i Republike Kube.

Član 2.

Naziv Društva je: Društvo srpsko-kubanskog prijateljstva.
Naziv Društva na latiničnom pismu je: Društvo srpsko-kubanskog prijateljstva.
Naziv Društva na španskom jeziku je: Asociación de Amistad Serbio-Cubana.
Svoju aktivnost Društvo obavlja na teritoriji Republike Srbije.
Sedište Društva je u Beogradu: ul. Uzun Mirkova br. 3.

Član 3.

Društvo deluje na području Republike Srbije i otvoreno je za sve građane naše zemlje, privredne i druge organizacije, kao i za sve druge koji žele da daju doprinos i podršku u ostvarivanju osnovnih ciljeva i zadataka Društva.
Društvo može da bude član međunarodnih udruženja, saveza i organizacija koje se bave saradnjom i razvijanjem prijateljstva sa Republikom Kubom, u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Član 4.

Društvo ima svojstvo pravnog lica sa svim pravima i obavezama utvrđenim Ustavom, zakonima i ovim Statutom.
Društvo se upisuje u Registar udruženja građana, koji se vodi kod Agencije za privredne registre.

Član 5.

Društvo ima svoj pečat, štambilj i amblem.
Pečat je okruglog oblika i sadrži tekst na ćiriličnom pismu (na srpskom i španskom jeziku): DRUŠTVO SRPSKO-KUBANSKOG PRIJATELjSTVA – BEOGRAD.
Štambilj Društva je četvrtastog oblika i sadrži tekst na latiničnom pismu (na srpskom i španskom jeziku): DRUŠTVO SRPSKO-KUBANSKOG PRIJATELJSTVA – BEOGRAD, i oznaku za broj i datum.
Oblik, sadržinu amblema, kao i njegovo korišćenje, reguliše Predsedništvo Društva posebnom odlukom.

II – MERODAVNO PRAVO I PRAVNO SLEDBENIŠTVO DRUŠTVA

Član 6.

Na rad Društva primenjuje se Statut i druga njegova opšta akta, dok se u stvarima koje nisu regulisane opštim aktima primenjuju zakonski i drugi propisi koji se odnose na udruživanje građana u udruženja.
Društvo je osnovano na osnovu člana 6. i 12. Zakona o udruživanju građana i udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koje se osnivaju za teritoriju Jugoslavije (Službeni list SFRJ, br. 42/90).
Društvo je pravni sledbenik Društva jugoslovensko-kubanskog prijateljstva, osnovanog 2000. godine, u vreme kada je Republika Srbija bila članica federacije u zajedničkoj državi sa sada nezavisnom državom – Republikom Crnom Gorom, odnosno članica Državne zajednice Republike Srbije i Republike Crne Gore.

III – CILjEVI I NAČIN OSTVARIVANjA CILjEVA

Član 7.

Društvo povezuje sve ljude dobre volje, koji neguju i afirmišu kulturnu, naučnu, duhovnu, privrednu i druge vidove saradnje između srpskog i kubanskog naroda i u tom cilju:

 • podstiče i organizuje kurseve srpskog i španskog jezika;
 • podržava očuvanje istorijskih, naučnih, kulturnih, umetničkih i drugih osobenosti oba naroda u prošlosti i sadašnjosti putem raznovrsnih akcija (predavanja, susreta, simpozijuma, izložbi, koncerata itd.);
 • podržava rad naučnih institucija koje se bave srpsko-kubanskim vezama;
 • zalaže se za proučavanje istorije Srbije i Kube i potomaka oba naroda u matičnim zemljama i u svetu;
 • angažuje se na unapređivanju neposrednih ili posrednih komunikacija između naučnih, prosvetnih, kulturnih, sportskih i drugih organizacija, institucija i pojedinaca Kube i Srbije;
 • podstiče i angažuje se na stvaranju uslova za realizovanje zajedničkih naučnih, kulturnih, humanitarnih i drugih projekata i akcija od obostranog interesa;
 • zalaže se za afirmaciju Srbije i Kube u svetu – najvrednijih dostignuća oba naroda u nauci, kulturi i drugim oblastima stvaralaštva;
 • podržava očuvanje tradicije oba naroda, kulturnog i duhovnog nasleđa Kube i Srbije;
 • zalaže se za razvijanje poslovnih odnosa između privrednih organizacija i za proširivanje privredne saradnje Srbije i Kube.

Član 8.

Društvo će se radi ostvarivanja svojih ciljeva zalagati:

 • da organizuje predavanja, naučne skupove i razne vidove razmene mišljenja i iskustava iz istorije i savremenog života, uz učešće naučnika, stvaralaca i stručnjaka raznih specijalnosti iz Srbije i Kube i drugih zemalja;
 • za odabir tema za istraživanje u oblasti istorije i u oblasti humanitarnih nauka, posebno iz novije istorije obe zemlje kao i književnih, kulturnih i duhovnih veza oba naroda;
 • da na najbolji način predstavi kulturna, umetnička i sportska dostignuća oba naroda u Srbiji i na Kubi (izložbe, umetničke akcije, koncerte, pozorišne predstave, učešće na festivalima i drugim kulturnim manifestacijama);
 • za predstavljanje kulturnih i drugih dostignuća oba naroda u drugim državama u kojima za to ima interesa;
 • za izdavanje dela književnika, naučnika i drugih stvaralaca, kao i nalaženje mogućnosti objavljivanja dela autora iz obe zemlje na bazi reciprociteta;
 • za obostrano proširivanje informacija o kulturnoj, društvenoj i drugim oblastima života u javnim glasilima, časopisima i drugim sredstvima javnog informisanja;
 • da organizuje kontakte poslovnih krugova i posreduje između zainteresovanih organizacija i pojedinaca radi intenziviranja međusobne saradnje;
 • da popularizuje institucije, organizacije ili pojedince koji su doprinosili ili doprinose obogaćivanju uzajamnih veza oba naroda,
 • da organizuje i druge aktivnosti radi unapređenja prijateljstva i svestrane saradnje srpskog i kubanskog naroda.

IV – ČLANSTVO U DRUŠTVU

Član 9.

Društvo ima individualne i kolektivne članove.
Član društva može da postane svaki građanin Republike Srbije koji prihvata Statut i program Društva.
Počasni članovi Društva odnosno članovi po pozivu mogu biti i inostrani državljani.
Članovi društva mogu da budu i pravna lica-privredna društva, naučne, prosvetne i kulturne institucije i druge organizacije koje su zainteresovane za razvijanje srpsko-kubanske saradnje i delovanja Društva. Kolektivni član ima jedan glas na Skupštini i drugim organima Društva i predstavlja ga lice koje on ovlasti.
Individualni član se postaje ispunjavanjem pristupnice i upisom u registar članova, a kolektivni član upisom u registar na osnovu odluke ovlašćenog lica.

Član 10.

Član Društva ima sledeća prava i obaveze:

 • da bira i bude biran u organe Društva,
 • da bude obavešten o aktivnostima Društva i o radu njegovih organa,
 • da pokreće inicijative za bolji rad Društva i njegovih organa i sekcija, da daje predloge, mišljenja i primedbe na rad organa Društva i da o zauzetom stavu bude obavešten,
 • da učestvuje u pripremanju i izvršavanju programa rada i zadataka Društva,
 • da se zalaže za ostvarivanje ciljeva i zadataka Društva,
 • da se pridržava odluka organa Društva,
 • da čuva i podiže ugled Društva i,
 • obavlja druge poslove koje mu povere organi Društva.
  Individualni član može, prema svojim mogućnostima, da materijaino podržava rad Društva, a kolektivni član da bude organizator ili sponzor pojedinih programa ili akcija.

Član 11.

Društvu može da dodeli počasno članstvo određenom licu koje je svojim radom izuzetno doprinelo ostvarivanju srpsko-kubanskog prijateljstva i saradnje.
Počasnog člana bira Predsedništvo. Počasni članovi mogu da budu i strani državljani, ali ne mogu da budu birani u organe niti da glasaju, osim ukoliko se o tome ne donese posebna odluka Skupštine.

Član 12.

Za poseban doprinos u približavanju i razvijanju srpsko-kubanskih veza, afirmisanju najvrednijih dostignuća koja su oba naroda ostvarila u dosadašnjem razvitku, kao i razvijanju saradnje i negovanju uzajamnosti – Društvo svojim članovima i drugim licima i institucijama iz zemlje i inostranstva može da dodeljuje priznanja i nagrade.
Odluku o nagradama donosi Predsedništvo Društva.
Uslovi i način dodele priznanja i nagrada uređuje se posebnom odlukom.
Društvo može da predlaže svoje članove za nagrade koje dodeljuju državne, kulturne ili druge institucije.

Član 13.

Član može da istupi iz članstva svojevoljnim istupanjem. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.
Članstvo u Društvu može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba Statuta ili narušavanja ugleda Društva.
Odluku o prestanku članstva donosi Predsedništvo.
Član može da podnese žalbu na odluku o isključenju i mora mu se omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je doneta odluka o prestanku njegovog članstva.
Odluka Skupštine o isključenju je konačna.

OBAVLjANjE STRUČNIH POSLOVA U DRUŠTVU

Član 14.

Stručne, administrativno-tehničke poslove, kao i poslove u vezi sa informisanjem, finansijskim poslovanjem, propagandom, marketingom, sponzorstvom i drugim delatnostima Društva obavljaju pojedinačni članovi, volonterski, a ako se ostvare uslovi angažovaće se profesionalno lice za obavljanje navedenih poslova.
Ukoliko materijalno – finansijske poslove obavljaju stručna lica uz naknadu, sa njima se zaključuje ugovor.

V – ORGANI DRUŠTVA

Član 15.

Organi društva su: Skupština, Predsedništvo, Nadzorni odbor i Predsednik.
Mandat članova izabranih u organe Društva traje 4(četiri) godine.

SKUPŠTINA

Član 16.

Najviši organ Društva je Skupština koju sačinjavaju svi članovi Društva. Redovna Skupština održava se najmanje jednom godišnje.
Vanredna Skupština održava se po potrebi i saziva se na zahtev Predsedništva, Nadzornog odbora ili jedne trećine članova Društva.
Redovnu Skupštinu saziva Predsednik ili Nadzorni odbor Društva.
Odluke na sednicama Skupštine donose se prostom većinom glasova prisutnih članova, osim kod donošenja odluke o statusnim promenama i prestanku Društva kada je potrebna dvotrećinska većina, odnodno kvalifikovana većina.
Glasanje na sednici je javno, osim ukoliko Skupština ne odluči drugačije.
Da bi skupština pravovaljano radila i odlučivala potrebno je da joj prisustvuje najmanje 10% od ukupnog broja članova.

Član 17.

Skupština donosi odluke na zasedanjima i obavlja sledeće poslove:

 • usvaja Statut, odnosno odluke o izmenama i dopunama Statuta,
 • bira i razrešava predsednika i potpredsednika Društva, članove Predsedništva i Nadzornog odbora,
 • utvrđuje programsku orijentaciju i programe i planove rada Društva koje donosi Predsedništvo,
 • usvaja program rada, finansijski plan i završni račun,
 • razmatra i usvaja izveštaje o radu organa Društva i daje smernice za njihov rad,
 • odlučuje o molbama, prigovorima i žalbama na rad organa Društva,
 • odlučuje o visini članarine,
 • donosi odluke o statusnim promenama Društva,
 • donosi odluku o prestanku rada Društva,
 • donesi Poslovnik o radu.
  Skupština može da poveri obavljanje pojedinih poslova iz svoje nadležnosti Predsedništvu Društva.

Član 18.

Radom Skupštine rukovodi radno predsedništvo koje bira Skupština.
O radu Skupštine vodi se zapisnik koji overavaju overači izabrani na Skupštini.

PREDSEDNIŠTVO

Član 19.

Predsedništvo sprovodi programsku orijentaciju, stavove i odluke Skupštine i donosi odluke i zaključke koji su od značaja za realizaciju ciljeva i zadataka Društva, utvrđenih Statutom.
Predsedništvo obavlja sledeće poslove:

 • utvrđuje predlog Statuta, njegovih dopuna i izmena kao i predlog drugih opštih akata i njihovih dopuna i izmena,
 • utvrđuje predlog programa i planova aktivnosti,
 • odlučuje i učlanjivanju u srodne organizacije i udruženja u zemlji i inostranstvu,
 • odlučuje o izboru počasnih članova.
 • podnosi Skupštini izveštaj o radu,
 • bira sekretara i blagajnika,
 • donosi odluku o osnivanju sekcija, odbora, komisija i drugih organizacionih oblika rada Društva.
 • donosi zaključke o saradnji sa naučim, kulturnim, privrednim i drugim organizacijama i institucijama u zemlji i inostranstvu radi ostvarivanja programskih zadataka Društva i usmerava rad sekcija i drugih oblika delovanja Društva,
 • inicira nove akcije i vidove rada Društva,
 • donosi konkretne odluke o raspolaganju sredstava Društva na osnovu usvojenog finansijskog plana,
 • stara se o informisanju članova i javnosti o aktivnostima Društva,
 • stara se o urednom vođenju finansijskih poslova, evidenciji članstva i administrativno tehičkom poslovanju Društva.
  Član 20.

Predsedništvo čini 11 članova, među kojima su predsednik i četiri potpredsednika.
Predsedništvo punovažno odlučuje ako je na sednici prisutno više od polovine članova.
Odluke na sednicama se donose prostom većinom glasova prisutnih članova.
Za svoj rad Predsedništvo odgovara Skupštini.

Član 21.

Predsedništvo kao izvršni organ Skupštine obavlja i sledeće poslove:

 • izvršava odluke i zaključke Skupštine,
 • vodi poslovanje Društva,
 • donosi opšte akte Društva osim Statuta,
 • bira predsednika,
 • koordinira aktivnosti u kojima učestvuju podružnice Društva,
 • stara se o obezbeđivanju sredstava za rad Društva,
 • obavlja i druge poslove koje mu poveri Skupština radi efikasnijeg delovanja.
  Između dva zasedanja Skupštine, Predsedništvo obavlja pojedine funkcije poverene od strane Skupštine.

NADZORNI ODBOR

Član 22.

Nadzorni odbor ima tri člana.
Predsednika biraju članovi Odbora iz svojih redova.
Predsednik saziva sednice Odbora i rukovodi njegovim radom. Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova svojih članova.

Član 23.

Nadzorni odbor razmatra i kontroliše:

 • primenu odredaba Statuta i drugih opštih akata Društva,
 • izvršenje prava i obaveza organa Društva,
 • materijalno-finansijsko poslovanje,
 • ostvarenje odluka i zaključaka Skupštine
  Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini.

Član 24.

Nadzorni odbor obaveštava Predsedništvo i Skupštinu o svojim nalazima i predlaže preduzimanje određenih mera.
Odbor ima pravo da zatraži na uvid dokumentaciju i druge podatke radi utvrđivanja činjeničnog stanja.

PREDSEDNIK

Član 25.

Obaveze i dužnosti predsednika Društva su:

 • da potpisuje Statut, ugovore i druga dokumenta vezane za delatnost Društva,
 • da zastupa i predstavlja Društvo u zemlji i inostranstvu,
 • da saziva i vodi sednice Predsedništva,
  Za svoj rad predsednik odgovora Skupštini.

Član 26.

U slučaju kada je predsednik Društva odsutan, zamenjuje ga potpredsednik, odnosno član predsedništva u okviru poverenih ovlašćenja.
Potpredsednik Društva pomaže predsedniku Društva u njegovom radu i za svoj rad odgovoran je Skupštini Društva.

VI – OBLICI DELOVANjA I TERITORIJALNA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 27.

U jednom ili više mesta ili gradova, gde za to postoji interes mogu se formirati podružnice Društva, koje su samostalne u svom delovanju, a deo su matičnog Društva sa sedištem u Beogradu, koje koordinira rad svih podružnica.
Podružnice Društva imenuju svoje predstavnike za sednice Skupštine i druge skupove matičnog Društva.
Podružnice nemaju status pravnog lica.

Član 28.

Radi ostvarivanja ciljeva i zadataka Društva mogu da se osnuju stalni i povremeni oblici delovanja – sekcije, odbori, komisije i radne grupe.
U Društvu se osnivaju sekcije koje treba da pokriju najvažnije oblasti života i stvaralaštva – jezik, književnost, istoriju, nauku, kulturu i prosvetu, likovnu umetnost, muziku, scensku umetnost, film, privrednu saradnju, sport, turizam, ekologiju, humanitarnu i drugu društvenu aktivnost.
Jedna sekcija može da obuhvati jednu ili više oblasti stvaralaštva.
Odluku o formiranju sekcija donosi Predsedništvo koje utvrđuje njihov delokrug i obaveze.
Sekcija deluje u okviru programske orijentacije, planova i programa rada Društva i razrađuje svoje programe i planove aktivnosti o čemu podnosi izveštaj o radu Predsedništvu.
U okviru Društva osniva se klub prijatelja Kube, kao mesto stalnog okupljanja, razmene mišiljenja i druženja članova Društva.
Unutar sekcije mogu se formirati radne grupe.

Član 29.

Sekcije mogu da se formiraju i na teritorijalnom principu u mestima u kojima postoji više članova. Odluku o tome donosi Predsedništvo.

Član 30.

Predsedništvo može da obrazuje odbore, komisije i radne grupe za određene zadatke i aktivnosti, koje su u određenom periodu značajne za delovanje Društva kao što su poslovi u vezi sa materijalno-finansijskim stanjem, posebnim problemima i teškoćama u delovanju ili su vremenski određeni, kao što je obeležavanje pojedinih istorijskih događaja i ličnosti.

VII – JAVNOST U RADU

Član 31.

Rad Društva je javan.
Predstavnicima javnog informisanja slobodan je pristup sednicama svih organa Društva.

Član 32.

Društvo je dužno da preduzima sve potrebne mere za obezbeđivanje javnosti svoga rada kako bi članovi bili stalno informisani o njegovom radu i aktivnostima, ostvarivanju ciljeva predviđenih ovim Statutom kao i o korišćenju materijalno-finansijskih sredstava.
U tu svrhu Društvo može da koristi sredstva javnog informisanja, svoja glasila, saopštenja, izveštaje i slično.

Član 33.

Informisanje o radu Društva nadležnih državnih organa i drugih zainteresovanih subjekata iz zemlje i inostranstva. kao i kontakti i informacije za javna glasila o delovanju Društva u nadležnosti su predsednika, potpredsednika i sekretara.

VIII – ODNOSI SA DRUGIM ORGANIZACIJAMA

Član 34.

Društvo u ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka sarađuje sa državnim, naučnim, stručnim i drugim institucijama i društvima koja izraze spremnost za saradnju.
Društvo ostvaruje saradnju i sa privrednim organizacijama i može sa njima da zaključuje ugovore o saradnji, u skladu sa Statutom.

Član 35.

Društvo može da se udružuje u srodne organizacije – u saveze ili udruženja radi zajedničkog ostvarivanja ciljeva i zadataka, u skladu sa Statutom.

Član 36.

Društvo može da se učlani u srodne međunarodne organizacije i udruženja ili da sarađuje sa njima u skladu sa programskom orijentacijom i Statutom.

IX – SREDSTVA I RASPOLAGANjE SREDSTVIMA DRUŠTVA

Član 37.

Društvo pribavlja materijalno-finansijska sredstva od:

 • članarine čiju visinu određuje Skupština,
 • poklona i dobrovoljnih priloga,
 • pomoći i dotacija državnih organa, privrednih društava i drugih institucija u zemlji,
 • sponzorstava;
 • kulturno-umetničkih delatnosti;
 • izdavanja i prodaje publikacija, istraživačkih projekata, zbornika predavanja sa skupova i sl.
 • iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Član 38.

U skladu sa ciljevima predviđenim ovim Statutom, a na osnovu Zakona o udruženjima, Društvo može da se bavi izdavačkom delatnošću (5811 – koja se odnosi na uređivanje i izdavanje izlaganja sa skupova koje organizuje Društvo, prevoda književnih i drugih dela u vezi sa radom i ciljevima Društva).
U ovim slučajevima Društvo može da ostvaruje prihode od prodaje ovih izdanja i iz tih prihoda da plaća autorske honorare, troškove prevođenja i uređivanja, kao i organizacije skupova.
Društvo može početi sa neposrednim obavljanjem delatnosti iz stava 1. ovog člana nakon izvršenog upisa u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre.

Član 39.

Društvo može da se obraća i fondovima za nauku, kulturu i drugim relevantnim institucijama u cilju pribavljanja sredstava za svoje aktivnosti.
Sa kolektivnim članovima-privrednim društvima i drugim organizacijama koje posluju sa privrednicima, ugovorom može da utvrdi njihov materijalni doprinos Društvu.

Član 40.

Sredstva Društva mogu da se koriste isključivo za namene utvrđene programom, finansijskim planom i Odlukama Predsedništva.
Društvo je dužno da izvore svojih prihoda i finansijsko poslovanje učini dostupnim javnosti.
Javnost se upoznaje sa materijalno-finansijskim poslovanjem Društva preko izveštaja koji se podnose Skupštini jednom godišnje.

Član 41.

Predsedništvo može bliže da odredi načine prikupljanja finansijskih sredstava posebnim aktom.

X – PRESTANAK RADA DRUŠTVA

Član 42.

Društvo prestaje sa radom:

 • na osnovu odluke Skupštine,
 • ukoliko se broj članova smanji ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje, a nadležni organ Društva ne donese odluku o prijemu novih članova u roku od 30(trideset) dana,
 • ukoliko je izvršena statusna promena koja, u skladu sa Zakonom o udruženjima, ima za posledicu prestanak Društva,
 • ukoliko se ne ostvaruju ciljevi Društva,
 • u drugim slučajevima u skladu sa Zakonom.
  Skupština Društva donosi odluku o prestanku delovanja Društva dvotrećinskom većinom članova od ukupnog broja članova Društva.

Član 43.

U slučaju da Skupština Društva odluči o prestanku rada, tom odlukom se određuje se i postupak raspolaganja sredstvima i drugom imovinom Društva u skladu sa zakonom.

XI – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 44.

Statut Društva može da bude izmenjen ili dopunjen na način i prema postupku kojim je i donet.
Inicijativa za izmene i dopune Statuta dostavlja se Predsedništvu koje procenjuje da li postoje razlozi za pokretanje postupka. Ukoliko prihvati inicijativu, Predsedništvo utvrđuje predlog dopuna ili izmena Statuta i dostavlja ga Skupštini na usvajanje.

Član 45.

Statut stupa na snagu danom usvajanja od strane Skupštine Društva.
Stupanjem na snagu ovog statuta prestaje da važi Statut usvojen na sednici Skupštine Društva od 17. decembra 1999. godine

U Beogradu,
02.12.2010.godine,

           PREDSEDNIK

DRUŠTVA SRPSKO-KUBANSKOG PRIJATELjSTVA
Miroljub Filipović Filimir